XỬ LÝ KHIẾU NẠI

Nếu khách hàng có vấn đề khiếu nại về sản phẩm và đơn hàng vui lòng liên hệ Phòng Kế toán: 0856 277772 

Nếu quý khách hàng có vấn đề thắc mắc và các vấn đề khác vui lòng liên hệ: 0886 277772 (Phòng Nhân sự kinh doanh)

Nếu khách hàng có vấn đề khiếu nại về sản phẩm và đơn hàng vui lòng liên hệ Phòng Kế toán: 0856 277772 

Nếu quý khách hàng có vấn đề thắc mắc và các vấn đề khác vui lòng liên hệ: 0886 277772 (Phòng Nhân sự kinh doanh)